4. lutego 2021
image

Zakup i leasing samochodów ciężarowych w Niemczech | Adwokat wyjaśnia

Mają Państwo problemy prawne jako firma transportowa lub kierowcy ciężarówek? Jako kancelaria zajmująca się prawem ruchu drogowego udzielimy Państwu bezpłatnego wstępnego doradztwa na terenie całego kraju. Wyjaśnimy Państwu tutaj najważniejsze kwestie związane z zakupem lub leasingiem samochodu ciężarowego w Niemczech.

Zakup samochodu ciężarowego | Na co należy zwrócić uwagę?

Treść umowy kupna-sprzedaży ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku pojazdów używanych, ponieważ często zawiera ona informacje, jakie wady lub uszkodzenia podlegają naprawie względnie za jakie wady można dochodzić odszkodowania. Dlatego też przy zawieraniu umowy należy zwrócić uwagę na poniższe punkty, aby uniknąć późniejszych przykrych niespodzianek.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Jakie prawa w przysługują właścicielom samochodów ciężarowych w przypadku usterek samochodu?

Usterka samochodu ciężarowego ma miejsce gdy:

  • nie odpowiada ona ustalonemu w umowie stanowi pojazdu. Takie ustalenie ma miejsce, gdy w tekście umowy opisane są cechy przedmiotu zakupu. W przypadku samochodów używanych stosowane są na przykład takie typowe zwroty jak: po przeglądzie, zdolny do jazdy itd.
  • Usterka ma miejsce również wtedy, gdy samochód ciężarowy nie nadaje się do przewidzianego w umowie użytku. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy w momencie zawierania umowy omówiono cechy, których oczekuje kupujący i cechy te nie odpowiadają oczekiwanemu przez niego celowi. Sprzedawca musi znać przeznaczenie pojazdu. Jeżeli samochód nie spełnia danego celu, ma miejsce wada. Jest tak również wtedy, gdy treść umowy nie zawiera wyraźnego opisu dotyczącego tej kwestii.
  • Wada ma miejsce również wtedy, gdy samochód ciężarowy nadaje się co prawda do normalnego użytku, jednakże jego stan nie jest typowy dla podobnych samochodów ciężarowych. Zakupiony nowy samochód ciężarowy musiałby więc wykazywać nietypowe dla nowych samochodów ciężarowych cechy (np. wszelkie uszkodzenia).

W przypadku ciężarówek używanych należy dokładnie opisać grupę porównawczą (według wieku, ilości poprzednich właścicieli, roku produkcji, przebiegu, marki itp.) Często dochodzi do sporów, czy dane uszkodzenie kawalifikuje się jako wada, czy też jest tylko oznaką zużycia.

Pewien stopień zużycia pojazdu uznawany jest za typowy, w zależności od wieku i stopnia zużycia. Zwłaszcza w przypadku używanych samochodów ciężarowych nie jest niczym niezwykłym, że z powodu wieku wykazują one skazy lub wgniecania lub mają „poluzowane śruby”.

Aby dochodzić roszczeń związanych z taką usterką, musi ona istnieć już w momencie przeniesienia własności.

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie drogowym oferujemy bezpłatne wstępne doradztwo na terenie całego kraju.

Naprawa wad

Jeśli wystąpi wada, można domagać się od sprzedawcy usunięcia szkody.

Samochód zastępczy

W przypadku nowych lub wymiennych używanych samochodów ciężarowych, sprzedawca może udostępnić inną ciężarówkę. Chodzi tutaj o tak zwane”dodatkowe świadczenie uzupełniające”. Sprzedawcy przysługuje prawo do spełnienia tego świadczenia.

Należy przestrzegać tej zasady! Dochodzenie innych roszczeń, np. roszczeń o odszkodowanie z powodu usunięcia szkody na własny rachunek, możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Jeżeli podejrzewają Państwo, że dane problemy występowały już w momencie przekazania ciężarówki, należy powiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do naprawy!

Jeśli sprzedawca nie jest w stanie naprawić wady w ramach „dodatkowego świadczenia uzupełniającego” można:

domagać się odszkodowania. Na przykład w przypadku wydatków poniesionych na próżno, wad lub szkód wtórnych spowodowanych przez wadę.

Zmniejszyć cenę zakupu do obniżonej przed wadę wartości i domagać się zwrotu płatności.

Anulować umowę kupna-sprzedaży. W takim przypadku od ceny zakupu zostałby jednakże odciągnięta rekompensata za użytkowanie. Z drugiej strony, można domagać się odszkodowania za niezbędne koszty, na przykład typowe koszty utrzymania.

Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku zakupu samochodu ciężarowego?

Prawo niemieckie uznaje niektóre grupy osób za szczególnie wymagające ochrony. Należą do nich konsumenci. Są oni chronieni w szerszym zakresie przed wyłączeniami odpowiedzialności. Konsumentem nie jest jednak osoba, która nabywa towary (w tym samochody ciężarowe) do celów własnej działalności zawodowej lub gospodarczej.

Jedynie prawo dotyczące towarów konsumpcyjnych oferuje dobrą ochronę przed wyłączeniami odpowiedzialności.

Wyłączenia odpowiedzialności („nabyty w stanie, w jakim znajdował się podczas oględzin” lub „z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji”) są skuteczne między przedsiębiorcami. Jednakże również takie wyłączenia mogą być nieważne. Sprzedawca musiałby w sposób nieuczciwy ukryć wadę lub przejąć gwarancję za jakość danego przedmiotu sprzedaży.

Gwarancja jest jednakże czymś więcej niż tylko ustaleniem stanu pojazdu. Sprzedający przejmuje gwarancję, jeżeli wyraźnie chce ręczyć za istnienie określonej cechy rzeczy zakupionej, niezależnie od winy.

Poza powyższym obowiązują również inne ograniczenia dotyczące wyłączeń odpowiedzialności pomiędzy przedsiębiorcami.

Jeśli przedsiębiorca zakupi samochód ciężarowy od innego przedsiębiorcy, drugi przedsiębiorca może ograniczyć odpowiedzialność na podstawie ogólnych warunków handlowych względnie w „drobnym druczku”. Nie dotyczy to jednakże odpowiedzialności za uszkodzenia ciała oraz, w pewnych okolicznościach, odpowiedzialności za rażące zaniedbanie. Również istotne dla umowy zobowiązania nie mogą zostać skutecznie wyłączone na podstawie ogólnych warunków handlowych.

Jeżeli odpowiedzialność nie została wyłączona (co powinno mieć miejsce w przypadku nowych samochodów ciężarowych), w przeciągu 2 lat, począwszy do dnia otrzymania samochodu, mogą Państwo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji.

Jako kancelaria adwokacka specjalizująca się w prawie drogowym, chętnie udzielimy Państwu bezpłatnych wstępnych konsultacji na terenie całych Niemiec.

Leasing samochodu ciężarowego

Leasing to „najem” samochodu od leasingodawcy, który zakupił wcześniej ten samochód bądź jest jego właścicielem. Za naprawę odpowiedzialny jest zasadniczo wynajmujący. W zależności od struktury umowy, może jednakże obowiązywaś co innego. Zobowiązania dotyczące naprawy mogą zostać przeniesione na leasingobiorcą, jeśli w zamian otrzyma on odpowiednie wyrównanie. W praktyce osiąga się to na przykład poprzez przeniesienie praw z tytułu rękojmi za wady z leasingodawcy na leasingobiorcę. Rozróżnia się dwa rodzaje leasingu.

Leasing operacyjny

Innym rodzajem leasingu jest leasing operacyjny. W tym przypadku nacisk kładziony jest na użytkowanie przedmiotu leasingu (np. samochodu ciężarowego). Charakteryzuje się on krótszym okresem obowiązywania umowy i regularną zmianą przedmiotu najmu. Nie ma ona na celu finansowania nabycia przedmiotu leasingu.

W tym przypadku leasingodawca zachowuje ryzyko związane z przedmiotem leasingu. W przypadku wystąpienia wad do odpowiedzialności pociągany jest więc leasingodawca.

W takim przypadku leasingobiorcy przysługuje prawo zarówno do roszczeń z tytułu wad materiałowych, jak i do naprawy.

Leasing finansowy

Jeżeli celem jest umożliwienie zakupu samochodu ciężarowego w ramach umowy leasingowej, chodzi o tzw. leasing finansowy. Samochód ciężarowy może zostać spłacony w całości poprzez zapłatę rat leasingowych. Leasingodawca przenosi zasadniczo na leasingobiorcę ryzyko związane z wadami i przedmiotem leasingu.

Oznacza to, że leasingobiorca musi sam zadbać o wszelkie naprawy. Jeśli już na początku wystąpiły wady w samochodzie ciężarowym (jak opisano powyżej w punkcie 1.), można je zgłosić bezpośrednio do sprzedawcy. W celu wyłączenia własnej odpowiedzialności leasingodawca przenosi zazwyczaj na lasingobiorcę roszczenia gwarancyjne wobec sprzedawcy. Należy jednakże wziąć pod uwagę również ograniczenia dotyczące odpowiedzialności.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Tel. +49 (0)208 / 3057550

Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00