6. kwietnia 2022
Anwalt Vallourec Werksschließung

Zwolnienie z pracy z powodu wypalenia zawodowego? – pomoc adwokata dla Polaków

Otrzymałeś wypowiedzenie z pracy z powodu ciągłych nieobecności spowodowanych chorobą? Przyczyną jest wypalenie zawodowe lub stany depresyjne?

Pracodawca twierdzi, że z powodu wypalenia zawodowego nie jesteś w stanie wykonywać pracy w należyty sposób? Uważa on, że nie można Ci przydzielić żadnych zadań?

Czy pracodawca ma w ogóle do tego prawo?

Rzeczywiście możliwe jest zwolnienie pracownika z powodu choroby, a dokładniej mówiąc, z powodu negatywnych skutków dla firmy takich jak np. nieobecność w pracy z powodu choroby.

Ale: Zakończenie stosunku pracy na takiej podstawie nie jest proste

Istnieją zatem duże szanse, że adwokat sprawdzający dany przypadek uzna wypowiedzenie za nieskuteczne.

W przypadku zwolnienia z pracy z powodu choroby służymy pomocą opartą na dużym doświadczeniu i wiedzy z zakresu prawa pracy i ochrony przed wypowiedzeniem. Szczegółowo przeanalizujemy każdy  przypadek i sprawdzimy, czy spełnione zostały warunki rozwiązania umowy o pracę i czy pracodawca wywiązał się z obowiązku dołożenia starań, aby kontynuować zatrudnienie” – zaleca specjalista w dziedzinie prawa pracy, adwokat Jonas Bartlomiejczyk.

Najważniejsze punkty:

  • Zwolnienie z pracy z powodu wypalenia zawodowego jest możliwe
  • Aby zwolnienie było skuteczne, muszą być spełnione trzy warunki: negatywne prognozy zdrowotne, negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy oraz wyważenie interesów na korzyść pracodawcy
  • Pracodawca musi dołożyć starań, aby umożliwić pracownikowi dalsze zatrudnienie pomimo choroby w ramach zakładowego programu reintegracji zawodowej (BEM)
  • Zostałeś zwolniony z pracy z powodu choroby? Masz prawo do obrony. Często okazuje się, że nie zostały spełnione wymogi umożliwiające zwolnienie z pracy z powodu choroby
  • Radzimy skorzystać z wiedzy i umiejętności argumentowania adwokata specjalizującego się w prawie pracy
  • Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Wstępna konsultacja jest niezobowiązująca i bezpłatna

Czym jest zwolnienie z pracy z powodu choroby?

Zwolnienie z powodu choroby to jednostronne rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z powodu choroby pracownika względnie z wynikającej z powodu choroby nieobecności w pracy i jej (spodziewanych) negatywnych skutków dla firmy.

Chodzi tutaj o zwolnienie (w trybie zwyczajnym) z przyczyn leżących po stronie osoby pracownika. Obok takiego wypowiedzenia możliwe jest również zwolnienie ze względu na zachowanie pracownika oraz zwolnienie z przyczyn uwarunkowanych sytuacją przedsiębiorstwa.

Wbrew temu, co sądzi wiele osób, zwolnienie z pracy w czasie choroby, a nawet z jej powodu, jest całkowicie możliwe.

Zwolnienie z pracy z powodu choroby jest jednakże możliwe tylko pod pewnymi warunkami. Pracodawca musi przede wszystkim dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić danemu pracownikowi dalsze zatrudnienie w ramach reintegracji zawodowej.

Jeżeli częste krótkotrwałe choroby prowadzą do znacznych nieobecności pracownika w pracy, pracodawca może wypowiedzieć stosunek pracy.

Ponadto pracodawca może zakończyć stosunek pracy, jeśli pracownik jest stale niezdolny do pracy lub choruje przez dłuższy czas i nie można przewidzieć, kiedy powróci do zdrowia.

Wreszcie, wypowiedzenie z powodu choroby jest możliwe, jeśli wyniki pracy pracownika znacznie się pogorszyły.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Jakie wymogi muszą zostać spełnione, aby zwolnienie z pracy z powodu choroby było skuteczne?

Aby zwolnienie z pracy z powodu choroby było skuteczne, muszą być spełnione  trzy warunki. Jeśli choćby jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, wypowiedzenie jest nieskuteczne.

Trzy warunki umożliwiające zwolnienie:

  • Istnienie negatywnej prognozy dotyczącej stanu zdrowia
  • Prawdopodobieństwo, że nieobecność pracownika w znacznym stopniu negatywnie wpłynie na funkcjonowanie zakładu
  • Wyważenie interesów pracownika i pracodawcy na korzyść pracodawcy, tzn. jeśli pracodawca nie jest w stanie zaakceptować wpływu choroby pracownika na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Negatywna prognoza zdrowotna: W momencie zwolnienia muszą istnieć fakty przemawiające za tym, że pracownik nie będzie mógł w przyszłości pracować z powodu choroby.

Znaczące naruszenie interesów załadowych lub ekonomicznych pracodawcy występuje na przykład wtedy, gdy nieobecności pracownika zakłócają proces funkcjonowania przedsiębiorstwa lub prowadzą do znacznych kosztów związanych z kontynuacją wypłaty wynagrodzenia.

Wreszcie, w ramach wyważenia interesów należy zestawić interes pracodawcy w rozwiązaniu umowy o pracę z interesem pracownika w kontynuacji zatrudnienia.

Należy sprawdzić, jakie konkretne negatywne skutki dla pracodawcy ma kontynuacja stosunku pracy. Z drugiej strony, należy ocenić niekorzystne skutki wypowiedzenia dla pracownika.

Zwolnienie z pracy z powodu choroby jest skuteczne tylko wtedy, gdy niekorzystne skutki dla pracodawcy przeważają nad niekorzystnymi skutkami dla pracownika.

Kiedy zwolnienie z pracy z powodu choroby jest nieskuteczne?

Zwolnienie z pracy z powodu choroby jest zawsze nieskutecznie, jeśli nie został spełniony choćby jeden z trzech wymienionych powyżej warunków.

Zwolnienie jest również nieważne, jeśli pracodawca miał możliwość zastosowania łagodniejszego środka niż zwolnienie.

Prawdą jest, że pracodawca nie musi udzielać ostrzeżenia przed zwolnieniem pracownika z powodu choroby, jak ma to miejsce w przypadku zwolnienia z przyczyn związanych z zachowaniem pracownika, gdyż nie można tutaj mówić o nieprawidłowym zachowaniu.

Niemniej jednak zwolnienie z pracy ze względu na chorobę musi być ostatecznością. Przed wystosowaniem wypowiedzenia pracodawca musi zastosować łagodniejsze środki, takie jak np. wdrożenie pracownika do pracy w ramach reintegracji zawodowej (BEM).

Pracodawca musi dążyć do wyeliminowania negatywnych skutków dla przedsiębiorstwa poprzez stworzenie dla pracownika takich warunków, aby pracownik mógł kontynuować pracę pomimo choroby.

Wymaga tego § 167, ust. 2, zdanie 1, SGB IX, jeśli w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy pracownik był chory przez ponad sześć tygodni.

W przypadku niezastosowania reintegracji zawodowej, sądy pracy zazwyczaj zakładają, że istniały łagodniejsze środki niż zwolnienie pracownika i uznają wypowiedzenie za nieskuteczne.

Pracodawca ma obowiązek zaproponować danemu pracownikowi na piśmie wdrożenie do pracy w ramach programu reintegracji zawodowej. Nawet jeśli pracownik odrzuci takią propozycję lub nie zareguje na drugie pismo, obowiązek pracodawcy został spełniony.

Co należy zrobić w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy z powodu choroby?

Jeśli pracodawca rozwiąże stosunek pracy z powodu choroby, nie należy się załamywać, lecz podjąć kroki w celu obrony własnych interesów. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystnie z pomocy specjalisty.

Zgodnie z przedstawionymi powyżej informacjami, wymogi, jakie musi spełnić pracodawca, aby rozwiązać umowę o pracę z powodu choroby, są stosunkowo duże. Negatywne prognozy dotyczące stanu zdrowia oraz negatywny wpływ na przedsiębiorstwo opierają się na dokumentacji. Pracodawca jest zobowiązany przedstawić wystarczające dowody.

Okoliczności mogą być jednakże różnie oceniane, w zależności od interpretacji faktów. Dotyczy to w szczególności wyważenia interesów pracownika i pracodawcy. Sędzia może mianowicie dojść do innego wniosku niż pracodawca.

W tym miejscu radzimy skorzystać z pomocy specjalisty. Kompetentny adwokat jest w stanie ocenić szanse na sukces danej sprawy oraz uzasadnić w wystarczający sposób, dlaczego zwolnienie z powodu choroby jest w danym przypadku nieskuteczne.

Na koniec, zwolnienie może być nieskuteczne z powodu braku lub niewystarczającej reintegracji zawodowej. Również pod tym względem każdy przypadek jest inny i warto dokładnie zbadać, czy pracodawca rzeczywiście w pełni wywiązał się ze swojego obowiązku.

Rada specjalisty do spraw prawa pracy

W przypadku otrzymania wypowiedzenia ze względu na chorobę należy niezwłocznie skontaktować się z adwokatem.

Uwaga: Radzimy nie zwlekać, ponieważ termin do wniesienia pozwu jest krótki. W przypadku jego niedotrzymania dochodzenie roszczeń nie będzie już możliwe.

Tylko adwokat specjalizujący się w prawie pracy i znający przepisy dotyczące ochrony przed zwolnieniem może skutecznie dochodzić Twoich praw. Szczególnie kwestia skuteczności wypowiedzwenia z powodu choroby wymaga specjalistycznej wiedzy.

Zachęcamy zatem do kontaktu. Jako wiodąca kancelaria w zakresie prawa pracy oferujemy pomoc w  dochodzeniu roszczeń.

Sprawdzimy, czy wypowiedzenie jest skuteczne, doprowadzimy do zachowania miejsca pracy bądź wypłaty adekwatnej odprawy.

Wstępna konsultacja w naszej kancelarii jest zawsze niezobowiązująca i bezpłatna!

Zapraszamy do kontaktu.

Twój Adwokat

Partner
Adwokat
specjalista prawa ruchu drogowego
specjalista prawa pracy

Partner
Adwokat
specjalista prawa pracy i prawa ruchu drogowego

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.