13. października 2021
Corona Impfung Kündigungsschutzklage Anwalt

dyscyplinarka | powody i konsekwencje | pomoc adwokata

Co zrobić po otrzymaniu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym?

Na początek najważniejsza wskazówka dla adresata takiego wypowiedzenia: Należy zachować spokój i skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prawie pracy!

Sprawdzimy dla Państwa bezpłatnie, czy wypowiedzenie jest skuteczne oraz podejmiemy odpowiednie kroki w celu zachowania miejsca pracy lub wynegocjowania adekwatnej ugody.

Na początek dobra wiadomość: rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym jest skuteczne tylko w wyjątkowych przypadkach, w związku z czym warto skontaktować się ze specjalistą. Często możliwe jest wynegocjowanie wysokiej odprawy.

startseite1

Jak bronić się przed wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym?

Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym skutkuje natychmiastowym ustaniem stosunku pracy z ważnej przyczyny. Inaczej niż w przypadku zwykłego wypowiedzenia, nie ma konieczności zachowania okresu wpowiedzenia.

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym to tzw. ultima ratio, czyli ostateczność, która wymaga istnienia ważnego powodu uzasadniającego wypowiedzenie.

Stosunek pracy może zostać rozwiązany ze skutkiem natychmiastowym zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym określane jest również jako wypowiedzenie nadzwyczajne. Odpowiednią regulację można znaleźć w § 626 niemieckiego Kodeksu cywilnego BGB:

• Stosunek pracy może być rozwiązany przez każdą ze stron z ważnego powodu bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli zachodzą okoliczności, na podstawie których po uwzględnieniu wszystkich okoliczności konkretnego przypadku oraz z rozważeniem interesów obu stron umowy nie można racjonalnie oczekiwać od strony wypowiadającej kontynuowania stosunku pracy do upływu okresu wypowiedzenia lub do czasu, jaki został ustalony w umowie.
• Wypowiedzenie może nastąpić tylko w przeciągu dwóch tygodni. Okres ten rozpoczyna się w momencie, gdy strona uprawniona do wypowiedzenia dowiedziała się o faktach istotnych dla wypowiedzenia. Strona wypowiadająca umowę zobowiązana jest na żądanie drugiej strony niezwłocznie poinformować ją na piśmie o przyczynie wypowiedzenia.

Wniesienie pozwu przeciwko wypowiedzeniu

Jeśli stosunek pracy został rozwiązany bez zachowania terminu wypowiedzenia, istnieje możliwość wniesienia pozwu. Zgodnie z § 4 zdanie 1 ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem (Kündigungsschutzgesetz, KSchG) powództwo należy wnieść w terminie trzech tygodni od otrzymania pisemnego wypowiedzenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu wypowiedzenie staje się skuteczne. Po upływie trzech tygodni nie będzie można podjąć żadnych kroków przeciwko wypowiedzeniu!

Uwaga: Zgodnie z § 13 ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem dotyczy to również stosunków pracy, które nie są objęte ogólną ochroną (np. w małych przedsiębiorstwach).

Kiedy wypowiedzenie w trybie natychmiastwym może skutecznie zakończyć stosunek pracy?

Aby wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym skutecznie zakończyło stosunek pracy, muszą być spełnione określone wymogi wynikające z § 626 niemieckiego Kodeksu cywilnego BGB.

Istnienie „ważnej przyczyny”, § 626 ust. 1 niemieckiego Kodeksu cywilnego

Konieczne jest istnienie ważnego powodu lub szczególnej przyczyny. Taki powód ma zasadnioczo miejsce, jeśli istnieją fakty, na podstawie których – przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności danego przypadku i rozważeniu interesów obu stron – nie można oczekiwać od strony zwalniającej, że będzie kontynuować stosunek pracy do upływu okresu wypowiedzenia lub do czasu uzgodnionego w umowie.

Zasadniczo obowiązuje tzw. zasada prognozy: decydujące jest to, czy stosunek pracy będzie w przyszłości obciążony negatywnymi skutkami. Jeżeli nie, rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia nie może być oparte na takich okolicznościach.

Czy istnieje ważny powód, sprawdzane jest przez sądy w dwóch etapach:

• Po pierwsze, musi istnieć sama w sobie ważna przyczyna. Wymagana jest konkretna okoliczność, która uzasadnia nadzwyczajne rozwiązanie stosunku pracy.
• Przy uwzględnieniu ważnej przyczyny sprawdza się w ramach wyważania interesów, czy interes pracodawcy w natychmiastowym rozwiązaniu stosunku pracy przeważa nad interesem pracownika w jego utrzymaniu. Decyzja jest uzależniona od danego przypadku.

Przestrzeganie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, § 626 ust. 2 niemieckiego Kodeksu cywilnego

Zgodnie z § 626 ust. 2 niemieckiego Kodeksu cywilnego wypowiedzenie musi nastąpić w przeciągu dwóch tygodni. Początkiem okresu jest moment, w którym osoba uprawniona do rozwiązania stosunku pracy dowiaduje się o faktach istotnych dla rozwiązania umowy.

Wiedza o okolicznościach istotnych dla wypowiedzenia ma miejce wtedy, gdy dostępne są wszystkie informacje, na których opiera się decyzja o wypowiedzeniu. Dotyczy to zarówno wszystkich okoliczności uniewinniających, jak i obciążających pracownika.

Wypowiedzenie wystosowane po upływie tego terminu jest nieważne!

Wcześniejsze upomnienia

Ponieważ w przypadku wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu chodzi zazwyczaj o wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn związanych z zachowaniem pracownika, przed wystosowaniem wypowiedzenia pracownik musi otrzymać upomnienie.

Celem upomnienia jest wskazanie na niezgodne z umową zachowanie pracownika oraz ostrzeżenie, że ponowne takie zachowanie będzie się wiązać z negatywnymi konsekwencjami.

Upomnienie jest zbędne tylko w dwóch wyjątkowych przypadkach: po pierwsze, jeżeli z góry wiadomo, że pracownik nie zmieni swojego zachowania w przyszłości, po drugie, jeżeli pierwsze naruszenie obowiązków jest tak poważne, że nie można go zaakceptować.

Takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko!

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym jako ostateczność

Ze względu na intensywność wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, jest ono skuteczne tylko wtedy, gdy było absolutną ostatecznością. Nie może istnieć łagodniejszy środek, który jest mniej uciążliwy dla pracownika i nadaje się do osiągnięcia celu pracodawcy, jakim jest wypowiedzenie.

Łagodniejsze środki mogą polegać na przykład na przydzieleniu pracownika do innej pracy, kolejnym ostrzeżeniu lub wypowiedzeniu stosunku pracy z dotrzymaniem terminu.

Dlatego warto zasięgnąć porady, czy zwolnienie jest w ogóle skuteczne.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Przyczyny wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym

Wiele różnych przypadków uzasadnia rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym. Każdy przypadek musi być jednakże rozpatrywany odrębnie. Poniżej trzy przykłady:

Zwolnienie z pracy z powodu popełnienia przestępstwa w miejscu pracy

Jeśli pracownik popełni przestępstwo w pracy, musi liczyć się z tym, że pracodawca rozwiąże z nim umowę o pracę bez zachowania terminu.

Ale uwaga: Zgodnie ze stałym orzecznictwem Federalnego Sądu Pracy nie tylko udowodnione naruszenie obowiązków, lecz nawet podejrzenie popełnienia czynu karalnego w odniesieniu do stosunku pracy lub podejrzenie poważnego naruszenia umowy może uzasadniać zwolnienie w trybie nadzwyczajnym (Federalny Sąd Pracy, wyrok z dnia 3 lipca 2003 r. – 2 AZR 437/02).

Podejrzenie popełnienia takiego czynu stanowi niezależną podstawę do wypowiedzenia stosunku pracy.

Wypowiedzenie na podstawie podejrzeń wchodzi jednakże w rachubę tylko wtedy, gdy istnieją poważne poszlaki oparte na obiektywnych faktach i gdy poszlaki te są w stanie zniszczyć zaufanie pracodawcy do kontynuowania stosunku pracy i gdy pracodawca podjął wszelkie wysiłki w celu wyjaśnienia faktów oraz umożliwił pracownikowi zajęcie odpowiedniego stanowiska (Krajowy Sąd Pracy w Hamm, wyrok z dnia 26.08.2010 r. – 17 Sa 537/10).

Zwolnienie z pracy z powodu niepunktualności

Częste spóźnianie się do pracy ma negatywny wpływ na atmosferę w pracy i funkcjonowanie firmy. Sygnalizuje również nierzetelność pracownika i brak zaangażowania.

Również w tym przypadku zaleca się szczególna ostrożność: powtarzające się spóźnienia i wcześniejsze upomnienia mogą co najmniej uzasadniać wypowiedzenie w trybie zwyczajnym. Czy rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym jest tutaj właściwe, zależy od danego przypadku.

Jeśli jednak pracownik celowo ukrywa swoje spóźnienia lub systematycznie oszukuje szefa w kwestii godzin płatnego czasu pracy, wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym może być uzasadnione.

Zwolnienie z pracy ze względu na spowodowanie szkody

Federalny Sąd Pracy orzekł w dniu 04.07.1991 r. (sygn. akt: 2 AZR 79/91), że słabe wyniki w pracy i niedostateczna wydajność pracownika zasadniczo nie uzasadniają wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym. W takim przypadku interesy pracodawcy i przedsiębiorstwa chronione są poprzez rozwiązanie stosunkiu pracy w trybie zwyczajnym po uprzednim wystosowaniu ostrzeżenia, nawet jeśli pracownik nieumyśnie doprowadzi do dużej szkody.

Nie dotyczy to jednakże wszystkich przypadków: Wypowiedzenie w trybie nadzwyczajnym może być wyjątkowo dopuszczalne w przypadku pojedynczego zaniedbania bez wcześniejszego ostrzeżenia, jeżeli np. pracownik na wysokim stanowisku, który przyjął na siebie szczególną odpowiedzialność, popełnił błąd, wskutek którego doszło do poważnej szkody, a pracodawca dołożył wszelkich starań, aby ograniczyć możliwości popełniania takiego błędu i jego skutków.

Przykładowo, pracownik, który w ramach swoich obowiązków przyjął na siebie dużą odpowiedzialność pod względem finansowym, może poprzez powtarzające się zaniedbania nieodwracalnie zniszczyć zaufanie konieczne do kontynuowania stosunku pracy, jeżeli zaniedbania te jako całość doprowadziły do powstania poważnej szkody.

Z doświadczenia wiemy jednakże, że nawet w przypadku poważnych naruszeń obowiązków, wypowiedzenie bez zachowania terminu rzadko uznawane jest przez sądy pracy za skuteczne.

Skutek: pracownik otrzyma odprawę. Dlatego warto skontaktować się ze specjalistą.

Czy po otrzymaniu dyscyplinarki przysługuje odprawa?

Wbrew powszechnemu błędnemu przekonaniu, zwolnieni pracownicy zasadniczo nie mają prawa do odprawy.

ALE:

Po wniesieniu powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem większość pracowników otrzymuje wysoką odprawę.

Nie dzieje się to automatycznie. Prawo do odprawy zostaje uznawane dopiero w drodze ugody sądowej, wskutek negocjacji między stronami w ramach pozwu o ochronę przed wypowiedzeniem.

Ponieważ pozew przeciwko wypowiedzeniu ma na celu kontynuację zatrudnienia, niemalże wszystkie spory kończą się ugodą i odprawą. Po zakończonym sporze pracownicy i pracodawcy zazwyczaj nie zamierzają kontynuować współpracy z powodu nadszarpniętego zaufania.

Bardzo często możliwe jest więc uzyskanie odprawy. Jej wysokość zależy z reguły od negocjacji. W orzecznictwie sądów pracy wypracowano zasadę, zgodnie z którą za każdy rok zatrudnienia przysługuje połowa miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Przykład: Jeśli miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 3.000,00 EUR, a pracownik pracuje w przedsiębiorstwie od 6 lat, standardowa odprawa wynosi 9.000,00 EUR.

Powyższa zasada stanowi jednakże jedynie wskazówkę przy negocjowaniu ugody. Rzeczywista kwota odprawy może być znacznie wyższa bądź niższa.

Doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie pracy może osiągnąć znacznie więcej!

Czy mogę ubiegać się o odprawę nawet w przypadku nieskutecznego wypowiedzenia?

Nawet w przypadku nieskutecznego wypowiedzenia, pracownicy mogą domagać się odprawy. Wysokość takiej odprawy może być nawet znacznie wyższa niż wysokość oprawy w przypadku skutecznego wypowiedzenia.

Jeśli pracownik nie pracował przez kilka miesięcy z powodu wypowiedzenia a w ramach rozprawy wypowiedzenie zostanie uznane za nieważne, może on żądać pełnego wynagrodzenia za okres, w którym nie pracował.

Dlaczego po rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym warto skonsultować się z adwokatem ds. prawa pracy?

W przypadku otrzymania wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym radzimy udać się do specjalisty ds. prawa pracy.

Tylko adwokat specjalizujący się w prawie pracy posiada obszerną wiedzę na temat ochrony przed wypowiedzeniem, w związku z czym jest on w stanie udzielić fachowego doradztwa oraz pojąć kroki w celu dochodzenia Państwa roszczeń. W szczególności kwestia skuteczności wypowiedzenia wymaga bardzo dobrej znajomości prawa.

Uwaga: Proszę nie zwlekać, ponieważ ryzyko niedotrzymania (krótkiego) terminu, w jakim należy wnieść pozew o ochronę przed wypowiedzeniem może mieć fatalne skutki.

Doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie pracy może uzyskać dla Państwa ponadprzeciętną odprawę!

Sprawdzimy dla Państwa, czy wypowiedzenie jest skuteczne oraz jak wysoką odprawę mogą Państwo uzyskać. Proszę się nie wahać, jesteśmy do Państwa dyspozycji!

W zakresie prawa pracy jesteśmy jedną z wiodących kancelarii w naszym regionie. W szczególności specjalizujemy się w reprezentowaniu interesów zwalnianych pracowników. Zapraszamy do kontaktu.

Twój Adwokat

Partner
Adwokat
specjalista prawa ruchu drogowego
specjalista prawa pracy

Partner
Adwokat
specjalista prawa pracy i prawa ruchu drogowego

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Tel. +49 (0)208 / 3057550

Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00