26. października 2022
wypadek w pracy

Roszczenia z tytułu wypadku przy pracy w Niemczech – adwokat wyjaśnia

Doszło do wypadku przy pracy? Co należy zrobić? Jakich roszczeń można dochodzić wobec pracodawcy, kolegów z pracy bądź ubezpieczalni Berufsgenossenschaft? Co należy zrobić, gdy ubezpieczalnia Berufsgenossenschaft odmówi przyznania świadczeń?

Jeżeli po wypadku przy pracy zmagają się Państwo z problemami prawnymi, zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Państwu w dochodzeniu roszczeń w ramach ustawowego ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków”, radzi mec. Jonas Bartlomiejczyk, specjalista ds. prawa pracy z kancelarii Balduin & Partner.

Do rzeczy:

  • Wypadek przy pracy to wypadek, którego pracownik doznał w związku z wykonywaniem pracy objętej ubezpieczeniem.
  • Kwestia uznania wypadku jako wypadku przy pracy jest często sporna.
  • Ubezpieczalnie odmawiają przyznania świadczeń wskazując na wcześniejsze choroby. Takie decyzje są często nieuzasadnione.
  • Zasadniczo nie można dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ani wobec pracodawcy ani wobec kolegów z pracy. Takich roszczeń można dochodzić jedynie w przypadku zamierzonego postępowania.
  • Pracownikom objętym ubezpieczeniem społecznym przysługują jednakże roszczenia w ramach ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, takie jak zapłata kosztów leczenia, zasiłek bądź renta z tytułu wypadku.
  • Po wypadku przy pracy osoby poszkodowane powinny niezwłocznie udać się do tzw. lekarza orzecznika ubezpieczeń wypadkowych „Durchgangsarzt” w celu udokumentowania obrażeń.
  • Pracodawca zobowiązany jest zgłosić wypadek do ubezpieczalni Berufsgenossenschaft, jeśli niezdolność do pracy z powodu wypadku trwa dłużej niż trzy dni.
  • Jeśli ubezpieczalnia Berufsgenossenschaft nie uzna wypadku jako wypadek przy pracy lub odmówi przyznania świadczeń z innych powodów, w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji można się od niej odwołać.
  • Radzimy skontaktować się z kompetentnym adwokatem, który pomoże Państwu w dochodzeniu roszczeń z tytułu ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zapraszamy do kontaktu z naszą doświadczoną kancelarią w celu niezobowiązującej i bezpłatnej oceny danego przypadku.

Definicja wypadku przy pracy w Niemczech

Wypadek przy pracy to wypadek, którego pracownik doznał w związku z wykonywaniem pracy. Wypadki to zdarzenia wywołane przyczną zewnętrzną, które prowadzą do uszczerbku na zdrowiu.

Wypadki przy pracy to nie tylko wypadki,  do których doszło w miejscu pracy. Pracownicy są objęci ustawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków  także w przypadku wypadku w drodze do pracy bądź wypadku podczas pracy zdalnej.

Kwestia tego, czy rzeczywiście doszło do wypadku przy pracy często prowadzi do sporów. Na to pytanie nie zawsze można odpowiedzieć jednoznacznie.

Wypadki w drodze do toalety w pomieszczeniach należących do pracodawcy są mianowicie uznawane za wypadki przy pracy. Jednakże np. Sąd ds. Socjalnych w Heilbronn nie uznaje za wypadki przy pracy wypadków, do których doszło w pomieszczeniu toalety, gdyż wyjście do toalety nie pozostające w związku z wykonywaną pracą  (por. SG Heilbronn, wyrok z dnia 27 grudnia 2017 r., sygn. akt S 13 U 1826/17).

Powyższy przykład wyraźnie pokazuje, że dobra umiejętność argumentacji prawnej w tego typu sprawach jest niezwykle ważna. Jeśli więc ubezpieczalnia Berufsgenossenschaft odmówi uznania wypadku jako wypadku przy pracy, radzimy udać się do adwokata.

Problematyczne są również wcześniejsze choroby. Ubezpieczalnie Berufsgenossenschaft odmawiają wypłaty świadczeń, argumentując, że uszczerbek na zdrowiu pracownika nie był spowodowany wypadkiem, lecz wynikał z wcześniejszych chorób. W takim przypadku również może pomóc doświadczony adwokat.

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę od pracodawcy

Pracownik nie może zasadniczo dochodzić roszczeń cywilnych z tytułu wypadku wobec pracodawcy, nawet jeśli wypadek nastąpił wskutek zachowania pracodawcy.

Powodem tego jest mianowicie zapewnienie spokoju w zakładzie pracy. Nie powinien on być naruszany przez spory  wynikające z wypadku. Dlatego też sprawy dotyczące wypadków przy pracy regulowane są przez ubezpieczalnie Berufsgenossenschaft w ramach ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dochodzenie od pracodawcy odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę możliwe jest tylko w przypadku, gdy pracodawca działał umyślnie, czyli dobrowolnie lub świadomie.

Musi zatem istnieć co najmniej tzw. zamiar ewentualny. Ma on miejsce, gdy pracodawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i godzi się na to.

Aby pracodawca mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności musi wystąpić  także tzw. podwójny zamiar. Oznacza to, że pracodawca postępował umyślnie zarówno w odniesieniu do czynu powodującego wypadek, jak i w odniesieniu do skutku wypadku.

Innymi słowy, jego zamiar musi obejmować zarówno wypadek jak i obrażenia powstałe wskutek wypadku. Istnienie tego zamiaru należy jednakże udowodnić.

W związku z powyższym wyegzekowowanie od pracodawcy lub kolegów z pracy roszczeń cywilnych z tytułu wypadku przy pracy jest niezwykle trudne.

Świadczenia z ustawowego ubezpieczenia wypadkowego

Mimo tego, iż w przypadku wypadku przy pracy nie można zasadniczo dochodzić roszczeń wobec pracodawcy bądź kolegów z pracy, ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje pracowników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu.

Ubezpieczalnie Berufsgenossenschaft  jako instytucje ds. ubezpieczeń od wypadków zobowiązane są przyznać świadczenia w razie wypadku przy pracy.

Oprócz pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, świadczenia te obejmują w szczególności zasiłek z tytułu wypadku oraz renty z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub wypadku.

Zasiłek z tytułu wypadku przy pracy

Zasiłek z tytułu wypadku przy pracy jest odpowiednikiem zasiłku chorobowego w przypadku długotrwałej choroby pracownika. Jako świadczenie zastępujące wynagrodzenie ma na celu zrekompensowanie pracownikowi niemożliwości wykonywania pracy ze względu na wypadek.

Przez pierwsze sześć tygodni po wypadku pracodawca zobowiązany jest wypłacać pracownikowi wynagrodzenie. Po tym okresie pracownik ma prawo do zasiłku z tytułu wypadku. Wynosi ono 80% wynagrodzenia brutto pracownika.

Renta z tytułu wypadku przy pracy

Jeżeli w wyniku wypadku pracownik doznał długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, tzn. jego możliwości do pracy zarobkowej uległy znacznemu trwałemu ograniczeniu, przysługuje mu renta z tytułu wypadku.

Warunkiem uzyskania renty wypadkowej jest zmniejszenie zdolności do pracy zarobkowej pracownika o co najmniej 20% przez okres dłuższy niż 26 tygodni. Zmniejszenie zdolności do pracy zarobkowej musi zostać potwierdzone przez lekarza.

Jeżeli w wyniku wypadku pracownik całkowicie utracił zdolność do pracy zarobkowej, wysokość renty wynosi dwie trzecie ostatniego rocznego wynagrodzenia brutto.

W innym przypadku wysokość renty jest proporcjonalna do rzeczywistego zmniejszenia zdolności do zarobkowania. Jeśli zmniejszenie zdolności do pracy zarobkowej wynosi około 50%, renta z tytułu wypadku wynosi 50% dwóch trzecich ostatniego rocznego wynagrodzenia brutto.

Oprócz renty z tytułu wypadku w ramach ustawowego ubezpieczenia wypadkowego pracownik może otrzymać również rentę z tytułu zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej z ustawowego ubezpieczenia emerytalnego. Renta ta zostaje jednakże zmniejszana, jeżeli suma obu rent przekroczy określoną wartość.

Co należy zrobić po wypadku przy pracy?

W razie wypadku przy pracy, nawet jeśli wydaje się on niewielki, należy niezwłocznie udać się do lekarza ubezpieczenia wypadkowego „Durchgangsarzt” w celu udokumentowania powstałych obrażeń.

Lekarz ubezpieczania wypadkowego posiada specjalne zezwolenie ubezpieczalni Berufsgenossenschaft, dzięki czemu jego ustalenia medyczne są przez tą ubezpieczalnie uznawane. W znalezieniu takiego lekarza może pomóc np. pracodawca lub lekarz rodzinny. Można posłużyć się również internetem.

Wypadki przy pracy należy zawsze zgłaszać ubezpieczalni Berufsgenossenschaft oraz pracodawcy. Jeżeli niezdolność do pracy w wyniku wypadku trwa dłużej niż trzy dni, pracodawca ma obowiązek poinformować o tym Berufsgenossenschaft.

Jeśli wypadek przy pracy miał miejsce poza siedzibą pracodawcy, należy go jak najdokładniej udokumentować, aby dysponować odpowiednimi dowodami.

Co należy zrobić, gdy ubezpieczalnia Berufsgenossenschaft odmówi przyznania świadczeń?

Nierzadko zdarza się, że Berufsgenossenschaften kwestionuje wypadek przy pracy bądź odmawia świadczeń z innych powodów. W tego typu przypadkach dotknięci pracownicy nie są oczywiście pozbawieni praw.

W przypadku negatywnej decyzji ubezpieczalni Berufsgenossenschaft można złożyć odwołanie. Należy to zrobić w ciągu 1 miesiąca od powiadomienia względnie doręczenia decyzji.

W takim przypadku radzimy Państwu skorzystać z pomocy kompetentnego adwokata. Pomoże on Państwu uniknąć błędów oraz podejmie wszelkie kroki w celu skutecznego dochodzenia roszczeń w ramach ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Państwu w dochodzeniu roszczeń z tytułu wypadku.

Dysponujemy dużą wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Zadowolenie naszych klientów mówi samo za siebie.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w celu uzyskania bezpłatnej wstępnej oceny Państwa sprawy.

Twój Adwokat

Partner
Adwokat
specjalista prawa ruchu drogowego
specjalista prawa pracy

Partner
Adwokat
specjalista prawa pracy i prawa ruchu drogowego

Zapraszamy do kontaktu 

W razie pytań lub w celu ustalenia terminu spotkania bądź rozmowy telefonicznej zapraszamy do kontaktu.

Tel. +49 (0)208 / 3057550

Kontakt w języku polskim w godz. 7.00-13.00